Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Училищното модулно обучение по география и обучението за страните в Република Турция. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 199-205. ISSN 2367-7481


 Статията представя особеностите на обучението по география в училищата на Турция. Обосновано е ситуирането на обучението по география на страните. Моделът на SWOT-анализ за обучението на страните е алтернатива за вземане на решения и детерминиране на образователна политика.
  Статия
 география, учебна програма, география на страните, SWOT-анализ, образователна политика, Турция, модулно обучение, интелектулани умения, интелектуална карта, причинно-следствени връзки, учебно съдържание, критично и творческо мислене


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  18542
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/