Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни.


Драганова-Стойкова, Тамара (2017) Сравнителен анализ на обучението по география на страните в средното училище по детерминирани показатели и критерии в 11 европейски страни. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Велико Търново, 1-2 юни 2017 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2017, с. 184-198. ISSN 2367-7481


 Статията представя съвременното географско образование в контекста на обучението по география на страните. Сравнителният анализ е изготвен въз основа на учебните планове и програми в 11 европейски страни. Сравнeнието разкрива сходствата и различията по детерминирани показатели и критерии - място, продължителност, структура, съдържание и др.
  Статия
 училищно географско образование, география на страните, регионална география, сравнителен анализ, учебни планове, учебни програми, природа – общество – стопанство, образователни традиции, европейски изисквания и стандарти, съдържателно-структурен анализ, задължителната подготовка


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  18539
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/