Норми, оценки, истинност


Бузов, Вихрен (2003) Норми, оценки, истинност “Ценности и ценностни ориентации”, (съст. С. Марков), Библиотека "Диоген", УИ “Св.св. Кирил и Методий”, с.31-41


 В статията се разглежда ролята на истинността за разкриване същността на оценъчния и нормативния дискурс. Нормите и оценките се разглеждат като решения на съответния нормативен авторитет.
  Статия
 норми, оценки, истинност


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18536
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/