Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС.


Йоргова, Милена (2010) Социално изключване и социално включване: консенсус за социално развитие на ЕС. – Народностопански архив, 2010, 63 (4), с.70-81, ISSN 0323-9004 (print); 2367‐9301 (online) (COBISS.BG-ID 1234336740 и национален референтен списък)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18532
 Милена Йоргова

3. Бенчев, Н. Дискриминация, толерантност и междукултурен диалог в образованието. В: Социални изследвания 2017, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2018, c.117 - 221, ISBN - 978-619-208-171-3, COBISS.BG-ID 1289813476. Цитирано на с. 117 и с.120

2. Пулова, Ю. Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Изд. „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN 978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876. Цитирано на с.106

1. Пулова, Ю. Социално включване, толерантност и междукултурен диалог. В: Дни на науката ... ISSN: 1314-2283, T. 2 (2011), с. 36-40, COBISS.BG-ID 1248528612. Цитирано на с.37 и с.40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/