Социално включване: проект на ЕС за социално развитие.


Йоргова, Милена (2011) Социално включване: проект на ЕС за социално развитие. Социално включване, Велико Търново: Университетско издателство ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2011, c.9 - 41, ISBN 978-954-524-812-2 (COBISS.BG-ID 1240264676)


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18531
 Милена Йоргова

1. Пулова, Ю. Спортът като фактор за социално включване на хората с увреждания. В: Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Изд. „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN 978-619-00-0383-0, COBISS.BG-ID 1276539876. Цитирано на с.98 и с.99.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/