Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език


Мандева, Марианна (2004) Личностно ориентираният образователен процес и началното обучение по български език Начално училище, 2004, бр. 5,6, 50 с.


 В контекста на философията за обучение, центрирано около личността на детето, в студията се представят апробирани тех-нологични варианти за синхронизиране на началното обучение по български език с актуалния образователен модел.
  
 Личностно ориентираният образователен процес; началното обучение по български език
 
  1853
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/