Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства


Димитрова, Ваня (2017) Мултикултурно кариерно консултиране - проблеми и предизвикателства Сборник доклади от конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност", Велико Търново, 31.05.-03.06.2017г., с.290


 Днешна Европа не може да бъде разбирана извън богатството, породено от разнообразието на хората и културите, които я населяват. Въпреки това хората не знаят много един за друг, за съседите си, за колегите си. Нуждаем се от това да се опознаем един друг и да се научим да го правим, преодолявайки предразсъдъците си, ако искаме да имаме общо бъдеще.
  Доклад
 Кариерно консултиране, мултикултурализъм, кариера, раса, етнически произход, малцинство
 Издадено
  18526
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/