Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.


Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Красотата на жената в мярата на труда и почивката. Лепота жене у раду и одмору. Красотата в културата на българи и сърби. Лепота у култури бугара и срба. Унив. Изд. „Св. Кирил и Методий”. Велико Търново. 2017. ISBN 978-619-208-100-3. с.77-88.


  В статията е изведена и анализирана идеята за постигане на женската хубост в българската литература и изобразително изкуство чрез състоянията на жената по време на труд, празник и почивка. Застъпва се тезата, че нравствената идея за красотата е съотнесена към естетическата, поради това по-знаково се оказват работата и ритуалите за изтъкване на женската красота, а сравнително късно се стига до съотнасяне на хубостта към свободата на тялото по време на почивка. В тази връзка са разгледани вижданията на Огюст Дозон, Л. Каравелов, Петко Р. Славейков, Пенчо П. Славейков, Иван Вазов и са анализирани картините на Пенчо Георгиев, Иван Лазаров, Стоян Сотиров, Бенчо Обрешков.
  Статия
 Ключови думи: красота, празник, труд, почивка, тяло, поза, жестове, жътва, светлина.


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  18522
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/