Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130.


Радев, Радослав (2017) Радослав Радев. Контекстуалният подход при формулиране на теми за есе (Проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков) [contextual approach in definition of topics foressay (Thematic Problematic Circle for the Number in the Work of Hristo Botev, Ivan Vazov and Pencho Slaveykov)] / Радослав Радев / Radoslav Radev. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130. сп. Български език и литература. Кн.2. 2017. с.119-130


 В статията се развива тезата, че формулирането на теми за ученически писмени работи и най-вече за есе, трябва да се осъществява чрез контекстуалния подход, който изисква ученикът да е наясно в какъв контекст е темата за есето, за да може, когато я избере, да я съгласува с другите въведени проблеми и по този начин да конструира по-интересно и оригинално композицията на текста си. Ученикът избира една от предложените теми, но чрез другите уплътнява съдържателния и композиционния аспект на текста си. С оглед приложния характер на статията сме въвели проблемно-тематичен кръг за числото в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов и Пенчо Славейков и на принципа на речника сме предложели теми във връзка с този проблем.
  Статия
 Ключови думи: контекст, тема, есе, число, речник, азбука, двоичност, стотица, мащаб, време, пари, удоволствие.
 Издадено
  18521
 Радослав Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/