Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част


Мандева, Марианна (2004) Проблеми на обучението по български език и литература - І-ІV клас. Първа част В. Търново, Фабер, 343 с. /съавтор/


 Помагалото интерпретира актуални проблеми от началното обуче- ние по български език. Амбицията е да се модернизират семинарните упражнения по МОБЕЛ.
  Учебник / Учебно помагало
 Проблеми; обучението по български език и литература; І-ІV клас
 
  1852
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/