Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания.


Буров, Стоян (1998) Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.


 
  Доклад
 
 Издадено
  18512
 Стоян Буров

3. Л. Стоичкова, М. Манева. Традиции и иновации при професионалните названия в български и немски език. // Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на професор Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 95-104.

2. М. Илиева. Българинът в своите местоимения. В. Търново, 2004.

1. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/