За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката.


Буров, Стоян (1999) За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.


 
  Доклад
 
 Издадено
  18508
 Стоян Буров

3. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018.

4. Ив. Куцаров. Размисли за категорията, която Ал. Теодоров-Балан нарича положение. // Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов. Под ред. на М. Ковачева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр. 47-59.

2. В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив, 2013.

1. К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/