Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване.


Буров, Стоян (1999) Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.


 
  Статия
 
 Издадено
  18507
 Стоян Буров

2. Л. Крумова-Цветкова. Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език. София, 2007.

1. Л. Стоичкова. Функционална система на деятелните съществителни имена за лица в българския език. В. Търново, 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/