Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212


Буров, Стоян (2004) Буров, Стоян. ПОЗНАНИЕТО В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността - Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. ISBN 954-775-382-7; COBISS.BG-ID 1043018212 Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр. Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, ХV, 2006, № 1, стр. 182-188. eISSN 2367-8585; pISSN 0861-7902 Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum (Berlin), ХХХІV, 2007, S. 35-45. Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391 [www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf]. http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/recensioni/bocale2.htm ISBN 954-775-382-7. COBISS.BG-ID 1043018212


 
  Монография
 
 Издадено
  18485
 Стоян Буров

41. А. Гецов. Към въпроса за разширяването на структурата на апозитивните словосъчетания. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 184. ISBN 978-619-208-188-1.

42. Б. Попов. Митолингвистичен модел при някои названия на змията. //Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 557. ISBN 978-619-208-188-1.

43. В. Иванова. За някои глаголи с дефективна парадигма за лице и число в българския език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 250-251. ISBN 978-619-208-188-1.

44. В. Петров. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 358. ISBN 978-619-208-188-1.

45. Л. Крумова-Цветкова. Метафората като средство за изразяване на квантитативност (Универсално и националноспецифично). // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр. 498. ISBN 978-619-208-188-1.

46. Р. Влахова-Руйкова. Динамика при процесите на координация и съгласуване в съвременния български език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Отг. ред. доц. д-р М. Илиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, стр.152. ISBN 978-619-208-188-1.

36. Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union. Muenchen: AVM. edition, 2018, S. 34. ISBN 978-3-95477-078-6

37. В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Пловдив: Коала прес, 2018, стр. 344. ISBN 978-619-7134-72-8; COBISS.BG-ID 1288217060

38. Е.Ю. Иванова, В.А. Лазарева. Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели. // Съпоставително езикознание, XLIII (2018), № 3, стр. 9-35.

39. Ил. Кръпова. Към въпроса за статута на т. нар. класификатори в българския език. // Български език, 65 (2018), № 4, стр. 15-37. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

40. Кр. Алексова. Ограниченията на облигаторността на именни фрази с един, изразяващи специфична неопределеност. // Съпоставително езикознание, XLIII (2018), № 3, стр. 75-89.

32. R. Nicolova. Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017.

33. В. Маровска. Приносите на Йордан Пенчев за решаването на някои дискусионни въпроси на българската морфология. // Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив. Съст. Петя Бъркалова, Св. Коева. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр. 22-30.

34. В. Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51.

35. Т. Бояджиев. Събирателните ичена в българския език. // Доклади от Юбилейната научна сесия "Съвременни тенденции в езиковедските изследвания" (посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10-11 ноември, Паисиеви четения 2016, Пловдив. Съст. Петя Бъркалова, Св. Коева. София: Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017, стр. 33-40.

31. В. Петров. Старобългарски събирателни имена от X-XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с. 104-114.

22. В. Маровска. Лингвистични аспекти на референцията (части на речта и граматични категории). // Славянска филология, т. 25. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов, 2013, стр. 99-113.

23. В. Маровска. Референция и рефериране в света на езика. Пловдив: Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. ISBN 978-954-423-858-2; COBISS.BG-ID 1262141668

24. В. Петров. Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 357-370.

25. В. Петров. Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: „Ивис”, 2013, с. 456-471.

26. В. Петров. Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX-XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: „Фабер”, 2013, с. 152-167.

27. Г. Куртева. Категорията определеност в българския език като чужд. // Времената отлитат, написаното остава! Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви. София: Нов български ениверситет, 2013, стр. 173-190.

28. Й. Трифонова. За класификацията на депроприалните апелативи (върху материал от българския и чешкия език). // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 408-415.

29. М. Костова. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. Варна, 2013.

30. Цв. Аврамова. Жителските и народностни имена от мъжки род в българския и чешкия език с оглед на тяхното лексикографско представяне. // 70 години българска академична лексикография. София, 2013, стр. 148-156.

17. Й. Трифонова. Формални критерии за пряка апелативизация на проприи от чужд произход в българския и чешкия език. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 411-417.

18. К. Куцаров. Българското причастие. Пловдив, 2012.

19. М. Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). В. Търново, 2012.

20. П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново, 2012.

21. Цв. Аврамова. Названия на лица жени според тяхното местоживеене в българския и чешкия език. // Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 339-345.

12. А. Гецов. Комуникативни стратегии и манипулация. В. Търново: Фабер, 2011. ISBN 978-954-400-606-8; COBISS.BG-ID 1245023972

13. Е. Недкова. Основни тематични области и източници на лексикалните иновации в съвременния български език. // Научни трудове на Русенския университет, 2011, т. 50, серия 6.3. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.3/6.3-6.pdf

14. К. Димчев. За някои нерешени проблеми в теорията и практиката на обучението по български език. Електронно списание LiterNet, 20.09.2011, № 9 (142) http://liternet.bg/publish/kdimchev/neresheni-problemi.htm

15. П. Костадинова. Съществителното време в историята на българския книжовен език (много/малко време, някое/няколко време). // Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова. Пловдив: Контекст, 2011, стр. 46-59.

16. Ю. Стоянова, Л. Трайкова. Пол и род в български и немски: две лица на феминистки протест. // Език, морал, отговорност. Сборник в чест на 70-годишнината на прохесор доктор на филологическите науки Василка Радева. София, 2011, стр. 154-183.

10. Георгиева, Цветелина. Асиметрия в значенията при някои съществителни имена в българския език (с оглед представянето им в лексикографските трудове). –В: Слово и словесност. Сборник в чест на доц. д-р Юлия Балтова. ИК „Емас”. София. 2010. с. 68-76. http://neolex-bg.org/wp-content/uploads/2013/Issues/Publications/15%20A%20Tsvetelina.pdf

11. Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София, 2010.

6. В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: оказионализмите в медийния текст. В. Търново: Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий, 2009, стр. 114. ISBN 978-954-524-689-0; COBISS.BG-ID 1230263268

7. П. Осенова. Именните фрази в българския език. София : Ето, 2009 ([София] : [Булгед]), стр. 17-17. ISBN 978-954-9859-43-0; COBISS.BG-ID 1234033380

8. Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново, 2009.

9. Ст. Димитрова. Лингвистична прагматика. София: Велес, 2009.

3. В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: оказионалното словотворчество. В. Търново: Унив. издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2007, стр. 202. ISBN 978-954-524-597-8; COBISS.BG-ID 1227004388

4. С. Банова. Граматическата категория род: параметри и реализации. София : Веда Словена-ЖГ, 2007 ([София] : Скала), стр. 115. ISBN 978-954-8846-03-5; COBISS.BG-ID 1228122084

5. Х. Валтер. Мисли за „възраждането” на един излязъл от употреба термин в съвременната българска правна лексика и някои лексикографски проблеми. // Това чудо – езикът! Изследвания в чест на проф. д-р Живко Бояджиев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2007, стр. 85-91.

2. М. Илиева. Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език. Варна, 2005.

1. Й. Захариева. Концептът книга в езиковия свят на българина. // Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 237-242.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/