Модел за обучение на речев етикет в І клас


Мандева, Марианна (2003) Модел за обучение на речев етикет в І клас Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. Научна конференция на СУ, Китен


 Представя се апробиран модел за обучение на речев етикет в І клас.
  
 Образователен модел; обучение; речев етикет; първи клас
 
  1848
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/