По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика


Буров, Стоян (2012) По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20. ISBN 978-954-07-3457-6


 
  Доклад
 
 Издадено
  18446
 Стоян Буров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/