Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/


Мандева, Марианна (2003) Обучение на устно диалогично етикетно общуване /І-ІV клас/ В. Търново, Фабер, 224 с.


 Монографията представя експериментална система на обучение на български речев етикет в І - ІV кл.
  Монография
 система на обучение; устно диалогично етикетно общуване; І-ІV клас
 
  1844
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/