Тенденции и промени в съвременната българска граматика


Буров, Стоян (2015) Тенденции и промени в съвременната българска граматика Български език, LХІІ, 2015, № 3, стр. 7-24. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372


 
  Статия
 
 Издадено
  18422
 Стоян Буров

2. Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union. Muenchen: AVM. edition, 2018, S. 132. ISBN 978-3-95477-078-6

3. Н. Костова. Нови употреби на непреходни глаголи като преходни в българския език. // Български език, 65 (2018), № 3, стр. 62-72. pISSN 0005-4283; eISSN 2603-3372

4. Т. Рабовянова. Към въпроса за употребата на каузативни глаголи в интернет. // Ст. Буров (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация 11. Единадесета международна научна конференция 10–11 ноември 2017, Велико Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, стр. 297-318. ISSN 2367-8712

1. В. Сумрова. Неудобствата на маскулинизацията (ще) продължават. // Българска реч, XXIII (2017), № 2, стр. 45-51. ISSN 1310-733X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/