Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику)


Иванова, Ценка (2017) Красив и грозен – лингвокултурологични антонимни опозиции (универсални и индивидуализиращи черти в български и сръбски) // Леп и ружан – лингвокултуролошке антонимне опозиције (универзалне и индивидуалне црте у бугарском и српском језику) Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Велико Търново: УИ «Св. Св. Кирил и Методий», 2017, ISBN 978-619-208-100-3.


 Текстът е посветен на съпоставката на антонимните отношения в семантичната ос красив – грозен в български и леп – ружан в сръбски език, както и на други отличаващи се многозначни и синонимни думи, които служат за изразяване на определения за 'красив' и 'грозен'. Сравняват се контекстуални и стилистични употреби на редиците красив – хубав – грозен в български, леп – ружан – грозан в сръбски, както и формални членове на опозицията с префиксоида не-. Сравненията между двата езика показват, че семантичната ос за всеки един от езиците, която съдържа и антонимни отношения, има различаващи се компоненти. Те илюстрират една специфична славянска особеност, която прави близкородствените езици различни – въпреки субективното усещане, че еднаквата или фонетично близката форма е равна и на еднакви семантични еквиваленти.
  Доклад
 български и сръбски, близки и различни, семантични еквиваленти, семантична ос, антоними, красив и грозен, леп и ружан, красив и хубав, ружан и грозан


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  18391
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/