Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5


Велинов, Стефан (2006) Велинов, Стефан. Още за творческите умения, вложени в Рафаиловия кръст: Конструктивни, технологични и композиционни аспекти// ЛЮБЕН ПРАШКОВ- реставратор и изкуствовед: Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 14 – 15 декември 2001 г. / Редактор Миглена Прашкова. –ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”: печат ЮПИ, София, 2006 г., (с. 136 – 144). ISBN – 10:954-524-514-x 13:978-954-524-514-5


 
  Доклад
 миниатюрна дърворезба, напрестолен кръст
 
  18389
 Стефан Велинов

2. Цитиране в: Конов, Марио. СЪВРЕМЕННА МИНИАТЮРНА РЕЗБА. ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НАБЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ ОТ КРАЯ НА XX И НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК: ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД за присъждане на ОНС „доктор”. - ВТУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛЕТ КАТЕДРА „ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА”, (с. 115)

1. Цитиране в: Захариев,Симеон. ИКОНОСТАСЪТ В ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ”В СВИЩОВ: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. - ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА „ЦЪРКОВНИ ИЗКУСТВА”, (с.133)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/