МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ


Маркова, Цвета (2017) МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА КАК ГАРАНТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ BALTIС INTERNATIONAL ACADEMY


 В началото на 21в се наблюдава нарастване на пазарната идеология, борбата за децентрализация на управлението, нарастващата зависимост на властите от бързото развитие на гражданския сектор. Всичко това предполага дълбоки промени в обществените парадигми, които от своя страна засягат организацията на единната власт в глобален мащаб.
  Доклад
 децентрализация на управлението, пазарната идеология


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Под печат
  18348
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/