МОДЕЛ ЗА СИТУАТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ „ПОТОКА НА СЪЗНАНИЕТО“ С ЦЕЛ РЕДУЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ГРУПИ


Манолов, Манол (0) МОДЕЛ ЗА СИТУАТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ „ПОТОКА НА СЪЗНАНИЕТО“ С ЦЕЛ РЕДУЦИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИЗОЛАЦИЯ ПРИ НЕСТАНДАРТНИ ГРУПИ Национална школа за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки „Подходи и методи на изследване в обществените науки – емпирични илюстрации"


 Настоящото изследване цели да проследи връзката между когнитивния и емоционален подходи, позиционирайки ги в контекста на социалната психология с посока промяна на нагласите. Теоретичното представяне има за задача да инструментализира „потока на съзнанието“ като литературен подход за репрезентация на актуалните преживявания на личността спрямо неговото развитие, интелект и социални потребности. Приемайки, че съществуващите нагласи към дадени група отдалечават индивида от Другия, който е принадлежащ към нея. От друга страна реализирането на общуване не винаги е възможно, било то заради двустранна безинициативност заради съществуващи нагласи, било то заради невъзможността /интелектуална, социална, патологична/ на субекта, принадлежащ към дадена група. Поставянето на нагласите в условията на когнитивен дисонанс дава възможността за преформулирането на отношението към конкретен субект, който се възприема като относим към дадена категория /група/. Предното ни дава основание да допуснем, че промяната на нагласите към самия субект може да доведе до индуктивно заключение, ако не за цялата, то поне за част от групата. Фундаменталните теории за развитието позволяват да допуснем вероятното актуално възприятие по отношение на действителността на субекти в условия на невъзможност за самопрезентиране, а „потокът на съзнанието“ формула, посредством която априори по отношение на субекта реципиент, да бъдат представени възприятията му за действителността, които са постериорни за инициатора на комуникацията, но не биват активни преди и в момента на реализиране комуникацията. Посоченото дава основание да определим „потока на съзнанието“ като модел на интеракция при междуличностната комуникация.
  Доклад
 поток на съзнанието; репрезентация; регулация на емоциите; социална изолация
 Под печат
  18347
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/