Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Сб. от международна научна конференция "Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен", октомври 2016. – Ямбол: „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8 COBISS.BG-ID - 1225838308


Иванов, Ивелин (2017) Свои и чужди: образът на унгарци, хуни, българи, гърци, кумани, татари, сърби и власи в “Chronica Pictа” от XIV в. – В: Studia Balcanica 32. Сб. от международна научна конференция "Средновековните Балкани като световен кръстопът. Контакти и обмен", октомври 2016. – Ямбол: „Тендрил”, 2017, с.153–164. Print ISBN 978-954-92809-6-8 COBISS.BG-ID - 1225838308 Ямбол


  Chronica Picta (Chronica de gestis Hungarorum), известна още като Képes Krónika или Chronica Hungarorum, e сред добре известните и чудесно илюстрирани ръкописи от XIV в.Наред с анализа на текста, редица автори се спират на миниатюрите в този ръкопис, които без съмнение са сред забележителните образци на високо художествено майсторство от втората половина на XIV в. Тези изображения предоставят база за сравнителен анализ, който в някои отношения неотклонно следва постигнатото до този момент, но в същото време предоставя възможности за нови аспекти на съпоставителен анализ текст-изображение. В конкретния случай, авторът прилага частично методите на т.нар. имагология, както и количествен анализ на текстовата информация. В заключение, авторът отбелязва, че въпреки честото присъствие на българите и България в текста на хрониката, те са представени в миниатюрите далеч по-бегло в сравнение с кумани и власи, дори в в сравнение с татарите. Това обаче е в противоречие с образа на българите в текста хрониката, тъй като българите и България присъстват по-ярко и отчетливо от татари и власи. Този наглед странен факт може да бъде обяснен както със субективни причини (личността на илюстратора и неговите лични познания и наблюдения), така и с политически реалности от втората половина на XIV в. В края, авторът обобщава, че сравнителният анализ на текстовата и визуалната информация в Képes Krónika с други писмени и археологически извори е един от пътищата за по-пълноценно разкриване на историческото минало както на унгарците, така и на средновековната история на българите и на други балкански народи.
  Статия
 имагология, културна антропология, анализ текст-изображение, свои и чужди, средни векове
 Издадено
  18341
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/