Търговските дружества в международното частно право. София: Сиела, 2009, 310 с. ISBN 978-954-28-0439-0, COBISS.BG-ID 1267069412


Григорова, Венцислава (2009) Търговските дружества в международното частно право. София: Сиела, 2009, 310 с. ISBN 978-954-28-0439-0, COBISS.BG-ID 1267069412 София


 
  Монография
 
 Издадено
  18338
 Венцислава Григорова

7. Калайджиев, А., Акционерно дружество, Сиби, 2019, 456 с. ISBN 978-619-226-099-6, COBISS.BG-ID 1288338660, на с. 414, 415, 422

6. Мартин Бъбаров, Проблеми на свободата на установяване на юридическите лица в практиката на Съда на ЕС, сп. Търговско право, №1, 2018, на с. 65

5. Стефанов, Г., Търговско дружествено право, Абагар, 2014, 630 с. ISBN 978-619-168-108-2, COBISS.BG-ID 1271333092, на с. 160

4. Натов, Н., Б. Мусева, Яс. Андреева, Ст. Йордански, Т. Ценова, Д. Сърбинова, В. Пандов, З. Янакиев, Н. Бандаков, Цв. Крумов. Регламентът "Брюксел I " : регламент (ЕО) Nо 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела : коментар. София, Сиела, 2012, 623 с. ISBN 978-954-28-1117-6, COBISS.BG-ID 1246076644, на с. 209

3. Стефанов, Г. Европейско дружествено право : Европейско обединение по икономически интереси, Европейско дружество, Европейско кооперативно дружество. Велико Търново, Абагар, 2011, 328 с. ISBN 978 9 54427 955 4, COBISS.BG-ID 1239220708, на с. 25, 26, 27, 31, 42, 43, 47, 107, 122, 123, 134, 162, 218, 227

2. Тодоров, Т. Международно частно право, Сиби, 2010

1. Стефанов, Г., Търговско право, Обща част, Абагар, 2009, 407 с. ISBN 978-954-427-851-9, COBISS.BG-ID 1231220196, на с. 233, 260, 262

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/