INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS


Маркова, Цвета (2015) INFORMATION SYSTEMS FOR AUTOMATED CASE MANAGEMENT IN THE BULGARIAN COURTS Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 912015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139


 Практиката на държавите-членки в ЕС свързана с електронното правосъдие включва въвеждането на информация и комуникационни технологии в съдебните производства в административните услуги на съдилищата и предоставянето на юридически услуги, информация и документи по електронен път. Европейското електронно правосъдие Трябва да изпълнява три основни функции по отношение на достъпа до информация В сферата на правосъдието, електронна комуникация между съда и заинтересованите страни и да се опрости и насърчи обмен на информация между съдебните органи в държавите-членки
  Доклад
 електронното правосъдие, уеб-базиран интерфейс


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18321
 Цвета Маркова

1. Petrova M.M., E-Justice system in Bulgaria: Electronic tools for E-Justice in development, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2016 (4), pp. 48-53, http://www.bsa.edu.lv/index.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/