Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights


Маркова, Цвета (2016) Amendment of the case-law of courts in Bulgaria on administrative cases as a consequence of a resolution on art. 6 of European Convention on Human Rights Baltijas Starptautiskās akadēmijas zinātniski teorētisks žurnāls


 Целта на изследването е да се анализират и оценят промените, въведени в правораздаването в Република България в резултат на резолюциите, приети от Европейския съд по правата на човека в Страсбург, и по-специално тази част от съдебната практика на Съда, отнасяща се до Случаи на нарушаване на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. II. Задължения на държавата да изпълнява окончателните решения на Съда България ратифицира Европейската конвенция за правата на човека ("ЕКПЧ", "Конвенцията") през 1992 г. и прие тази юрисдикция по силата на тази ратификация. Съгласно член 46 от Конвенцията държавите-членки имат международния правен ангажимент да изпълняват окончателните решения на Съда, отнасящи се до нарушения на Конвенцията. Приемането на необходимите мерки за изпълнение се контролира от Комитета на министрите на Съвета на Европа ("Комитета на министрите"). Държавите-членки имат договорно задължение да поправят
  Доклад
 процедура на засилено наблюдение, Комитет на министрите


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  18319
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/