Организационно поведение


Пенчева, Ивалинка (2007) Организационно поведение В. Търново: Абагар, 2007, 212 с. ISBN 978-954-427-723-9, COBISS.BG-ID 1243764708.


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  18316
 Ивалинка Пенчева

6. Klimentinova, I. The impact of environment on the process of communication in business organizations, Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" "Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности" т. 1., Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, ISSN 2603-4093, с. 235.

4. Minchev, N. Organizational team culture, 1-st International conference "Human resources, leadership and organizational management", Sozopol, 24-26 june 2016, Publishing house: ECBES, 2016, ISSN 2367- 945X (Print), ISSN 2367-9468 (Online), p. 366.

5. Емилова, И., Хр. Сирашки, Поведение в управлението, Свищов: АИ Ценов, 2016, 132 с. ISBN 978-954-23-1127-0, с. 92. COBISS.BG-ID 1276413412

3. Стоянов, И. Методи за усъвършенстване на междуличностните отношения в дребния бизнес в България, Индустриален мениджмънт, бр. 1, ISSN 1312-3793, с. 92. НРС.

2. Сирашки, Хр., И. Емилова, Организационно поведение, Свищов: АИ Ценов, 2012, 188 с. ISBN 978-954-23-0809-6, с. 8,; 8, 10, 11, 22, 63. COBISS.BG-ID 1250314212

1. Пенчев, П. Организационно развитие В. Търново: Абагар, 2011, 288 с. ISBN 978-954-427-960-8, с. 206 (COBISS.BG-ID 1288226788)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/