Баналното като естетическа категория на не-красивото в късната проза на Константин Константинов и в живописното творчество на Едуард Хопър.


Димитрова, Илияна (2017) Баналното като естетическа категория на не-красивото в късната проза на Константин Константинов и в живописното творчество на Едуард Хопър. В: Красотата в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, Н. Йович, Р. Радев, Ст. Бонова, В. Седефчева, С. Стаменкович. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 103-121. ISBN 978-619-208-100-3, COBISS.BG-ID 1280447460


 Текстът анализира типологичните сродства, които съществуват между живописното изкуство на американския художник Едуард Хопър и прозата на българския писател Константин Константинов. „Баналното” е изследвано с оглед структурните му функции в творбите на двамата автори и възможностите, които новите употреби задават, за естетическо разширяване на категориалния апарат на не-красивото.
  Статия
 Едуард Хопър, Константин Константинов, банално, ежедневие, хоризонтална пространствена плоскост, не-красиво


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  18303
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/