НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ


Маркова, Цвета (2015) НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАН ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В сборнике: Инновации в технологиях и образовании. Сборник статей участников VIII Международной научно-практической конференции: в 5 частях. БЕЛОВО, ВЕЛИКО-ТЫРНОВО, 2015. УДК 082.1 ББК65.34.13 (2Рос - 4Кем), ISBN 978-5-906805-56-0, с. 167-172.


 През 2004 г. за първи път в Наказателния кодекс бяха предвидени състави за нерегламентиран достъп до класифицирана информация, като последица от приетия през 2002 г. Закон за защита на класифицираната информация. Докладът разглежда предупредително-възпиращия ефект на наказанията в контекста на неотменимостта на репресията през съдебната практика - процедури и съдебни актове.
  Доклад
 нерегламентиран достъп, престъпления против информацията
 Издадено
  18302
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/