Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики


Маркова, Цвета (2014) Индустриалната сигурност на фирмите - анализ на регулаторната рамка, сравнително-правни аспекта - НАТО и ЕС, рестрикциите - пречка за бизнеса и предпоставка за корупционни практики Сборник научни трудове Годишна университетска научна конференция в Национален военен университет „Васил Левски" ISSN 1314-1937


 Конкурентоспособността на българския бизнес за равноправно участие в процедурите, провеждани от агенциите на НАТО се гарантира, както от капацитета и технологичната адекватност на предлагания продукт, така и от срока и обема на проучване на търговците от службите за сигурност и ДКСИ. Националната регулаторна рамка не гарантира в достаръчна степен обективност при проучване и спазване на сроковете.Липсата на съдебно обжалване е допълнителна предпотавка за генериране на корупционни нагласи.
  Доклад
 физическа сигурност, персонална сигурност, сигурност на АИСМ


Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law Law

 
  18300
 Цвета Маркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/