География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание.


Дерменджиев, Атанас (2004) География на България. Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти. Второ издание. -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 179 с. ISBN: 965-524-395-3.COBISS.BG-ID 1042127588


 Второ допълнено издание. Включва 12 тренировъчни тестови варианта по география на България.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  183
 Атанас Дерменджиев

1. Дерменджиева, С., П. Събева, Б. Димитрова. География и образование. Методика на обучението по география. I част. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 400 с. ISBN78-954-524-744-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/