"Глобалните кризи на сигурността"


Бузов, Вихрен (2010) "Глобалните кризи на сигурността" Бузов, В., И. Райчев (съст.), Глобализацията: философски и социологически аспекти, Библиотека „Диоген”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, с.38-55;


 В статията се разглеждат характеристиките на глобалните кризи на сигурността и моделите за тяхното решаване на основата на инструментариума на теорията на решенията.
  Студия
 глобализация, кризи на сигурността


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  18298
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/