"Теория на рационалните решения и праксиология"


Бузов, Вихрен (2006) "Теория на рационалните решения и праксиология" “Философия и праксиология”, Библиотека “Диоген”, (съст. М. Минчев), УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с.51-71;


 Има и достатъчно основания да се търси близост, аналогия, взаимни влияния и възможности за сравнение между праксиологията и теорията на решенията. Моделът на втората за избор в ситуацията на неопределеност и риск е достатъчно общ, за да се смята за праксиологичен. Може да се каже и, че той влече праксиологични проблеми – как да се дефинира едно действие, когато неговите резултати зависят от фактори, които не са под контрола на действащия агент.
  Студия
 теория на рационалните решения, праксиология


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18297
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/