Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, 240 с. ISBN 978-954-730-802-2


Сарафов, Павел (2012) Физическото лице търговец. София: Сиби, 2012, 240 с. ISBN 978-954-730-802-2


 
  Монография
 
 Издадено
  18296
 Павел Сарафов

2. Петров, Венцислав Л. Римскоправни и съвременни аспекти на придобиването на вещни права от съпруг търговец. – Ius Romanum, електронно списание, ISSN 2367 – 7007, година 2016, бр. 1, с. 5 – 6 от статията, бел. под черта № 12

1. Стефанов, Г. Еднолични търговски дружества. С.: Труд и право, 2015, с. 89. ISBN: 978-954-608-223-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/