Ancheva, Daniela, Lyudmil Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competencies // Анчева, Даниела, Людмил. Петров. Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 41-52, ISBN 978-954-524-740-8. COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Ancheva, Daniela, Lyudmil Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competencies // Анчева, Даниела, Людмил. Петров. Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции. сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 41-52, ISBN 978-954-524-740-8. COBISS.BG-ID 1121090276 Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 41-53, ISBN 978-954-524-740-8. COBISS.BG-ID 1121090276


 Paneurhythmy, Intensive Programme: Elements and Competencies // Паневритмия, интензивна програма за обучение, елементи и компетенции
  Статия
 Paneurhythmy, Intensive Programme


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18275
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/