Malchev, M., D. Tsonkova, L. Petrov (2010) "Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy" // Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров (2010) "Интегративен подход при обучението по паневритмия", Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71.


Петров, Людмил (2010) Malchev, M., D. Tsonkova, L. Petrov (2010) "Integrative Approach in Teaching Paneurhythmy" // Малчев, М., Д. Цонкова, Л. Петров (2010) "Интегративен подход при обучението по паневритмия", Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 66-71. // сборник "Паневритмия: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", Велико Търново,


 Паневритмията се разглежда като духовна практика, която повлиява благотворно физическото и духовно здраве на човека.
  Статия
 паневритмия, физическо и духовно здраве на човека, интегративен подход


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18274
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/