Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа


Седефчева, Валентина (2017) Как да превеждаме красивото: сръбско-български транслатологичен анализ // Како да преводимо лепо: српско-бугарска транслатолошка анализа Красотата в културата на българи и сърби // Лепота у култури Бугара и Срба. Унив. издателство "Св. св. Кирил и Методий" : Велико Търново, 182-193. ISBN 978-619-208-100-3


 Предложената тема изследва сръбски пословици, съдържащи прилагателното леп, и техния превод на български език. Източниците, от които е взет материалът, са сборниците на Вук Караджич Српске народне пословице, Български народни песни и пословици на Иван Богоров, Български притчи или пословици на Петко Р. Славейков, както и Речникът на българския език на Найден Геров. Целта на изследването е да се анализират възможните подходи за превод на специфичен тип лексикални единици, които са маркирани семантично, стилово, структурно и темпорално и същевременно нямат точен лексикален еквивалент в езика цел. HOW TO TRANSLATE BEAUTIFUL: serbo-bulgarian trans analсsеs The paper explores Serbian proverbs with the adjective beautiful and its translation to Bulgarian language. The source from which the material is taken are the collections Српске народне пословице by Vuk Karadžić, Български народни песни и пословици by I. Bogorov, Български притчи или пословици by Petko Slaveikov and Речник на българския език by N. Gerov. We analyze the translation approaches to the specific type of phrasemes which are marked with special semantic, structural and temporal characteristics and do not have the exact equivalent in the other language. The analysis shows that the translation of this type of proverbs, if translator wish to gain the authentic sound of the language to which he translates, leads to loss of the semantic of the original text.
  Статия
 фразеология, пословици, превод, еквивалент
 Издадено
  18269
 Валентина Седефчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/