Неуспяващите ученици – причини и фактори.


Златкова-Дончева, Катерина (2017) Неуспяващите ученици – причини и фактори. Педагогически алманах, 2017, ВТУ, т. 25, кн. 1, с.84 – 92, ISSN: 2367-9360 (Online), ISSN: 1310-358Х (Print) инд. и реферирано в CEEOL, DRJI, ResearchBib, WorldCat, GIF, ROAD Directory, Electronic Journals Library, ESJI, SIS, Rootindexing, International Citation Index.


 Настоящата разработка проследява фактори за изоставането и ниските равнища на училищна успеваемост в контекста на съществуващите теоретични постановки на проблема и проведено емпирично изследване сред педагогически специалисти. Резултатите от изследването идентифицира актуални тенденции за съществуващото явление и извежда на преден план мерките и политиките за задържане в училище като съществено важни за преодоляване на образователното изключване сред подрастващите.Current study examines basic concepts related to causes and factors of low academic school achievements by survey implemented across 30 teachers in Bulgaria. Scientifically justified findings of this study indicates existence of a pattern identifying current causes for this occurrence and highlights measures and policies to improve academic achievements as essential to overcoming the educational exclusion among adolescents.
  Статия
 изоставащи и неуспяващо ученици, училищна успеваемост, образователно включване, деца в риск, фактори за изоставането в училище.


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  18265
 Катерина Златкова-Дончева

1. Kaleynska, M. Etat et defis de l'education civique dans les pays d'Europe. Etude de cas: Bulgarie. - Revista universitara de sociologie, 2019, Hors-serie (1), с. 25-37. ISSN: 2537-5024; ISSN-L: 1841-6578

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/