Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164


Будева, Соня (2014) Между рая и ада. За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти, второ разширено и преработено издание, Изд. "Фабер", В.Търново, 392 стр., ISBN: 978-954-400-808-6, COBISS.BG-ID 1269256164 Изд. "Фабер", В.Търново


 
  Монография
 


Здравеопазване и спорт
Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки Психология

Health care and sport
Social sciences, economic sciences and law Social Work
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  18262
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/