Социално осигуряване, В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер), 159 с., ISBN 978-619-203-191-6, COBISS.BG-ID 1279189732


Будева, Соня (2017) Социално осигуряване, В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер), 159 с., ISBN 978-619-203-191-6, COBISS.BG-ID 1279189732 В. Търново : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2017 (В. Търново : Фабер)


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18261
 Соня Будева

1. Цитирано в: Христов, А. SOCIAL AND LEGISLATIVE MEASURES AND INITIATIVES TO TACKLE UNEMPLOYMENT IN BULGARIA (1944–1989), Г О Д И Ш Н И К НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, Том 111,изд. СУ "Св. Климент Охридски", 2018, ISSN 2367-4652

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/