Наумовски, Mилан., Л. Алексовска-Величковска, Людмил Петров, Борче Даскаловски "Ефикасност на нападението в баскетбола в зависимост от периода на реализация". списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2011) Наумовски, Mилан., Л. Алексовска-Величковска, Людмил Петров, Борче Даскаловски "Ефикасност на нападението в баскетбола в зависимост от периода на реализация". списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 списание "Спорт и Наука", София, 2011, бр. 2, с. 46-52, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Резюме: Изследването е реализирано с контингент от 92 изследвани лица, участници в 10 баскетболни отбора от Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ, с цел да се установи периодът, през който най-често завършват нападенията, както и периодът, в който ефикасността на нападенията е най-голям. Времетраенето на всяко нападение - 24 сек. - е разделено на 5 периода. В първият период, до петата секунда са откроени всички проведени бързи пробива, през останалите периоди – до 10-та сек., от 10-та до 15-та, от 15-та до 20-та и от 20-та до 24-та сек се проследява броят на всички нападения (VBN), броят на успешните нападения (BUN) и броят на неуспешните нападения (BNN). Въз основа на извършения анализ са направени следните заключения: - анализираните баскетболни отбори от НБА провеждат приблизително еднакъв брой успешни и неуспешни нападения, като получената разлика между тях е само 30%; - най-голям успех отборите са постигнали при бързите пробиви; - при постепенното нападение повечето точки са отбелязани от близко разстояние след получаване на пас; - най-голям брой нападения се провеждат в периода между 10-та и 15-та сек., а броят на успешните и неуспешни нападения е почти еднакъв; - най-голяма точност отборите постигат също в периода между 10-та и 15-та сек. от нападенията си.
  Статия
 Баскетбол, точност, нападение, защита


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18259
 Людмил Петров

1. Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/