„Краят на прекрасната епоха” в кинематографичния диалог Хуциев – Говорухин


Няголова, Наталия (2016) „Краят на прекрасната епоха” в кинематографичния диалог Хуциев – Говорухин Света гора. Алманах за литература, култура и изкуство. Брой 14 („Н”), В. Търново: Фабер, 2016, с. 316 – 335, ISSN 1311-0209


 
  Статия
 
 Издадено
  18256
 Наталия Няголова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/