Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас)ISBN 978-619-90391-6-8 . COBISS.BG-ID 1284595172


Йорданова, Даниела (2017) Интегрален подход при работа с художествен текст за развитие на четенето и четивната грамотност / Теоретичен модел за възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст с оглед развитие на четивна грамотност (подготвителни за училище групи и 1. - 4. клас)ISBN 978-619-90391-6-8 . COBISS.BG-ID 1284595172 В. Търново: Издателство "Еxlibris" .


 Спецификата на художествения текст определя синергетичното взаимодействие между предметите от т. нар. естетически цикъл и приложението на интегралния подход в обучението. Днес се налага преосмисляне на концепциите и технологиите за работа с художествен текст с оглед овладяване на онези ключови компетентности от учениците, които са необходими за тяхната успешна интеграция и реализация в обществото. Методът на моделирането дава възможност работата с художествения текст и развитието на четивната грамотност на учениците в 1.-4. клас да се представи като модел, основан на интегралния подход, като се конструира концептуална рамка със своя структура, взаимовръзки и функциониране. В този контекст структурно-функционалните елементи на модела в статията се представят чрез следните компоненти: целеви, съдържателен, технологичен и резултативен.
  Статия
 художествен текст, съдържание, форма, модел, компоненти - целеви, съдържателен, технологичен, резултативен, възприемане, разбиране, осмисляне, интерпретиране.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18254
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/