Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας.


Румпос, Димитриос (2007) Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2005 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9. COBISS.BG-ID 1227064036


 
  Доклад
 
 Издадено
  18253
 Димитриос Румпос

2. Авгинова-Николова, Емилия. Концептът "хляб" като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 77. ISBN 978-619-208-117-1. COBISS.BG-ID 1283365348.

1. Лилия Радославова. DAS GEDICHT “ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ” UND SEINE DEUTSCHE ȔBERSETZUNG. - B: Сборник Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и изтока” V. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, с. 328. ISBN 978-954-524-780-4. № 1755 в НРС.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/