Parvanov, Nedko, Lyudmil Petrov. Expert examination of the status and development opportunities for basketball for young in Bulgaria // Първанов, Недко, Людмил. Петров. "Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитие на детско-юношеския баскетбол в България", Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2011) Parvanov, Nedko, Lyudmil Petrov. Expert examination of the status and development opportunities for basketball for young in Bulgaria // Първанов, Недко, Людмил. Петров. "Експертно проучване на състоянието и възможностите за развитие на детско-юношеския баскетбол в България", Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276 Journal "Sport and Science", Sofia, 2011 // списание "Спорт и Наука", София, 2011, ISSN 1310-3393, COBISS.BG-ID 1121090276


 Оf the report is tried about investigation exposing possibilities about better development of basketball for young in Bulgaria, according to expert opinion of leading specialists in this field. // Резюме. В доклада се прави опит за проучване и разкриване на възможности за по-добро развитие на детскоюношеския баскетбол в Р. България, според експертното мнение на водещи специалисти в тази област.
  Статия
 basketball, young basketball players


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18247
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/