Митревски, В., Л. Петров, Г. Георгиев, В. Горгиовска. Храненето и спортуването в часовете по физическо възпитание и спорт, като сегменти за правилния растеж и развитие на учениците. Сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391.


Петров, Людмил (2011) Митревски, В., Л. Петров, Г. Георгиев, В. Горгиовска. Храненето и спортуването в часовете по физическо възпитание и спорт, като сегменти за правилния растеж и развитие на учениците. Сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391. сборник доклади "Дни на науката", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, 2011, ISBN 1314-2283, с. 381-391.


 Изследването е проведено с 37 изследвани лица от мъжки пол, ученици в средно училище на възраст 16-17 години. Извършени са две тестувания на морфологическите характеристики в началото на учебната година и след 4 месеца. Целта е да се проследят корелациите на кожните гънки с теглото и боди мас индекса (BMI) в резултат на храненето и организираната форма на училищното физическо възпитание и спорт. Отговорите от анкетата, проведен с изследваните лица по отношение на храненето им са обработени чрез „X 2-квадрат тест”. Разликите във височината, теглото и боди мас индекса са обработени чрез t-тест на Стюдент, а чрез регресионен анализ бе утвърдена взаимовръзката на кожните гънки с останалите тестове.
  Статия
 Морфологически характеристики, корелации, квантитативни разлики


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18246
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/