Възможности за работа върху детската емоционална интелигентност в условията на музикално обучение в начална училищна възраст


Марчева, Пенка (2010) Възможности за работа върху детската емоционална интелигентност в условията на музикално обучение в начална училищна възраст Сб. от ТРЕТА БАЛКАНСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВОТО ПРЕЗ 21ви ВЕК” СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЛАГОЕВГРАД,Ред.проф. д.п.н. Кирил Аладжов, доц.д-р Веска Станчева и др., Благоевтрад, 2010, Том IV, с.438-445, ISSN-1313-526. COBISS.BG-ID 1239768804


 Идеята за универсалността на музикалния език като средство за развитие на емоционалната интелигентност е основата , върху която е изградено изложението на на представената публикация. Представени се някои практически възможности за работа в този аспект в условията на музикално-образователен процес.
  Доклад
 емоционална интелигентност, изкуство, педагогическо взаимодействие
 Издадено
  18221
 Пенка Марчева

1. Исаева, А., Пресъздаване на ниски и високи тонове в музиката чрез проективна техника на цветните петна – интересно и забавно за учениците, а за учителя…?, сп.Образование,2014(4), Ред. В. Крумов, с.87, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1285065956 .

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/