За приложението на някои интерактивни методи и техники в развитието на музикална интелигентност при деца в НУВ.


Марчева, Пенка (2007) За приложението на някои интерактивни методи и техники в развитието на музикална интелигентност при деца в НУВ. Сб. от IV Балкански конгрес „Образованието, Балканите, Европа”, Стара Загора, 22-24 юни 2007 г. Ред. доц. д-р Христо Макаков - ТрУ Стара Загора, проф. д-р Хилми Ибар, ТрУ Одрин, проф.д-р Мурат Мурати - Университет Св.Кирил и Методий" - Скопие, 2007, т.2, 416-425, ISBN 978-954-314-042-8, COBISS.BG-ID 1226793700


 Целта на доклада е да бъдат представени някои интерактивни методи и техники, чрез които може да се работи върху интелектуалния потенциал на личността чрез средствата на обучението по музика в начална училищна възраст.
  Доклад
 музикална интелигентност, интерактивни методи и техники, начална училищна възраст
 Издадено
  18220
 Пенка Марчева

3. Пенкова, Р., Играта като средство за развитие на социални умения в начална училищна възраст в условията на неформално образование, 2014, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 53, серия 6,с.139, ISSN - 1311-3321 COBISS.BG-ID - 1121172452.

2. Дончева, Ю., Приложение на интерактивните техники в урока по „Човекът и обществото”,2013, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски“, Том 1, Велико Търново, с.91.

1. Стоянова Г. Музикално-професионална компетентност на учителя по музика, Част първа,2011, София,Авангард Прима, ISBN 978-954-323-826-2, с.26, COBISS.BG-ID - 1239861732.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/