Развитие на умението за формулиране на учебни цели като компетентност при студенти – бъдещи учители по музика


Марчева, Пенка (2010) Развитие на умението за формулиране на учебни цели като компетентност при студенти – бъдещи учители по музика Сб. от научно-практическа конференция с международно участие "Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция", София, 16-17.04.2010 г. Ред.доц. дпн Нели Иванова, София, ИК "Образование", 2010, с.173 - 181, ISBN 978-954-552-068-6COBISS.BG-ID 1233674980


 В настоящата публикация е отделено място на практическото приложение на когнитивната таксономия на Блум в условията на обучението по Методика на музикалното възпитание на студенти от специалностите „Начална педагогика” и „Предучилищна педагогика с чужд език”. Методите на работа със студентите за изграждане на умението им за формулиране на учебни цели, които са разгледани в доклада, имат интерактивен характер.
  Доклад
 учебни цели, целеполагане, музикално образование
 Издадено
  18219
 Пенка Марчева

3. Иванова,М.Проучване на готовността на студентите от специалност начална училищна педагогика за формиране на времеви представи у децата от начална училищна възраст, Международна научна конференция „30 години педагогически факултет”, 20-21.11.2014, В.Търново, ISBN: 978- 619- 00-0352-6, с.335

4. Тополска, Е., Педагогическото общуване във висшето училище, Конференция с международно участие „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“ по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0012 „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски”(Благоевград)– инвестиция за бъдещето”, 2014, ISBN:978-619-90349-1-0,с.151,COBISS.BG-ID 1268263908

1. Петкова, И., Модел за обвързване на кариерното и професионалното израстване на учителя, Есенен научно-образователен форум „Съвременни предизвикателства пред учителската професия”,2012, С., ISSN1312-899X, с.133.

2. Тополска, Евгения. Компетенции и компетентност в професионално-педагогическия профил на детския учител (върху примера на предучилищното възпитание и подготовка на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание) - ІІ Есенен научно-образователен форум "СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ",2012, София, ISSN 1312-899Х , 109-118 Цитиране на стр.111

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/