Комуникативната компетентност на бъдещите начални учители в реализацията на съвременен музикалновъзпитателен процес – проблеми и възможности


Марчева, Пенка (2011) Комуникативната компетентност на бъдещите начални учители в реализацията на съвременен музикалновъзпитателен процес – проблеми и възможности В: Учителят: призвание, компетентност, признание


 Целта на представената публикация е да се проучи спецификата на комуникативната компетентност, необходима на бъдещите начални учители за реализация на съвременен музикално-образователен процес. Разгледани се нейните трите страни – когнитивна, поведенска и афективна. Представени са резултати от изследване,свързано със самооценяването на способностите за общуване в музикално-образователен процес от студенти - бъдещи начални учители.
  Доклад
 комуникативна компетентност, музикално-обаразователен процес, студенти - бъдещи начални учители.
 Издадено
  18218
 Пенка Марчева

2. Иванова, М.,Използване на възможностите на метода на инверсията за обучение на студенти от специалност Начална училищна педагогика при решаване на състезателни задачи по математика, Юбилейна международна научна конференция «50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,2013, Велико Търново, с. 231,ISBN - 978-619-208-043-3, COBISS.BG-ID - 1279499492

1. Тополска, Евгения. Компетенции и компетентност в професионално-педагогическия профил на детския учител (върху примера на предучилищното възпитание и подготовка на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание) - ІІ Есенен научно-образователен форум СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ,2012, София, ISSN 1312-899Х , 109-118 Цитиране на с.111

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/